Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

eoppep-logo

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι ο φορέας που προέκυψε από τη συγχώνευση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι επιτελικός φορέας διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει εθνικό σύστημα πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει την αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Επιπλέον υποστηρίζει επιστημονικά τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στη χώρα μας.

Η AlphaCAD είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κε. Δι. Βι. Μ.) από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μετά το πέρας των σεμιναρίων χορηγείται στους συμμετέχοντες, βεβαίωση παρακολούθησης.