Έκδοση Αδειών Δόμησης

Ως Άδεια Δόμησης (μέχρι πρότινος οικοδομική άδεια), σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4030/2011 ορίζεται η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.