Ορισμοί: «Συμμετέχων» είναι το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα πλήρη προσωπικά δεδομένα αναγράφονται στην φόρμα εγγραφής. «Κέντρο» είναι η  επιχείρηση AlphaCAD.

 

  1. Ο Συμμετέχων θα γίνεται αποδεκτός, όταν προκαταβάλει το συμφωνημένο κόστος για το σεμινάριο το οποίο επιλέχθηκε, όπως αυτά αναγράφονται στην φόρμα εγγραφής.
  2. Η εξόφληση του κόστους έκαστου σεμιναρίου αποδεικνύεται με έκδοση από το Κέντρο ισόποσης Απόδειξης ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου μέσου. Η εξόφληση καταβάλλεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται από το Κέντρο, για την οποία ο Συμμετέχων ενημερώνεται κατά την εγγραφή του. Αν ο Συμμετέχων δεν είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις μπορεί -κατά την κρίση του Κέντρου- να μη γίνεται δεκτός στα μαθήματα.
  3. Η για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία καταγγελία από μέρους του της παρούσας σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής των συμφωνημένων διδάκτρων (ή του οφειλόμενου υπολοίπου αυτών), αφού καλύπτουν την αναλογούσα στον Συμμετέχοντα δαπάνη του Κέντρου για την δημιουργία, οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Σεμιναρίου
  4. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν παρακολουθήσει ή διακόψει το Σεμινάριο, καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, ανεξάρτητα από την αιτία / λόγο της διακοπής και ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του Συμμετέχοντα, τα οποία θεωρούνται ως η ελάχιστη, εύλογη και δίκαιη αποζημίωση του Κέντρου ως ελάχιστη αποζημίωση του Κέντρου για τους λόγους που αναφέρονται αμέσως παραπάνω.
  5. Σε περίπτωση που το Σεμινάριο για το οποίο εγγράφη ο Συμμετέχων δεν πραγματοποιηθεί η υποχρέωση του Κέντρου προς αυτόν εξαντλείται με την άτοκη επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθέντων διδάκτρων. Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα σύμπτυξης, διάσπασης, παύσης λειτουργίας και αλλαγής ωραρίων των τμημάτων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς αυτό να αποτελεί και να νοείται ως παύση του Σεμιναρίου.
  6. Ο Συμμετέχων κατά την εγγραφή του ενημερώθηκε για τον αριθμό των απουσιών που μπορεί να κάνει μέχρι το τέλος του Σεμιναρίου και κατενόησε ότι σε περίπτωση απουσίας του οι διδακτικές ώρες δεν αναπληρώνονται.
  7. Aπαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή βιντεοσκόπησης/ηχογράφησης των σεμιναρίων.